Sök

Öppet brev till DN

Med anledning av artikel i DN 230523, har styrelsen författat ett brev till ansvarig utgivare.

 
 
230526

Bästa ansvarig utgivare DN,

Vi i SFOG är mycket glada för att DN lyfter ämnet framfall hos kvinnor. Det är bra med ökat fokus på kvinnosjukvård, och den skall självklart granskas. Ökad medvetenhet hos allmänheten och mera forskning om gynekologiska sjukdomar behövs sannerligen också.

Ojämlikheten över landet inom gynekologi är välkänd. Kvalitetsregistret GynOp är en stor satsning som drivits fram av gynekologer, just för att synliggöra (onödiga) skillnader och därmed kunna förbättra för patienterna. Det finns flera andra kliniker som har lika stor andel hysterektomi (borttagande av livmodern) vid framfallsoperation som Skövde (Figur 6, Årsrapport GynOp 2022-04-25 Rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi).

I stället för att nämna detta, sätter DN allt fokus på en individ vid ett sjukhus, inklusive publicering av fullständigt namn trots att denne har blivit granskad och inte kritiserad av IVO. Ett skäl till att denne inte anses ha gjort fel är att det saknats konsensus i Sverige, och i världen, kring vilken metod som är bäst vid framfallskirurgi. Denna namnpublicering liknar ett klickjournalistiskt beslut som gör stor personlig skada, men har väldigt litet allmänintresse. Det flyttar tyvärr fokus från den viktigaste frågan, nämligen hur kvinnor i alla regioner skall få jämlik och god vård i framtiden. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att all vård sker i samråd mellan patient och läkare och att det är ett helt team av olika professioner bakom en planerad och sedan genomförd operation. Alla patienter har också rätt, enligt Hälso- och sjukvårdslagen, att be om ”second opinion” hos en annan läkare på annat sjukhus innan en operation utförs.

Vi är också kritiska till hur ni rubriksätter, särskilt där DN påstår att ”Experimenterandet har fortsatt in i modern tid”. Att antyda att forskning som är granskad och godkänd av en etisk nämnd är experiment liknar sensationsjournalistik vilket vi inte brukar förknippa DN med. Att forskning inom området snarast är eftersatt är en bidragande orsak till att behandlingsriktlinjer vid olika kliniker inte är samstämmiga. Utifrån det vetenskapliga underlag som nu finns pågår ett arbete inom vår profession att ta fram nationella riktlinjer för behandling av olika typer av framfall. SFOG vill att mer forskning bedrivs, självklart enligt regelverk och lagstiftning som gäller för klinisk forskning, och att alla behandlingar följs upp via kvalitetsregister.

Vi och era läsare skulle gärna se en mera nyanserad bild av ett angeläget område och att resultaten av den forskning som pågår, och som kommer att förbättra vården för alla kvinnor i landet, blir känd för allmänheten.

Med vänlig hälsning

För Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologis styrelse

 

Christer Borgfeldt

Ordförande Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi

---------------------------
Se ursprungsartikel: Skar han bort deras livmödrar i onödan? - DN.SE