Sök

Pristagare SFOG-veckan

Alla abstrakt från mötet i en fil

Program SFOG 2015
Måndag 24 augusti 

10.30-12.00 Symposium: Modern inkontinensbehandling. Vem, vad och hur? Evidens, registerdata och erfarenheter.

Inledning. Eva Uustal, Johan Skoglund

Vad gynekologer behöver veta om Botox i blåsan och SNM. Elisabet Farrelly

När ska man avråda från TVT? Maud Ankardal

Är små slyngor bättre än TVT? Pia Teleman

10.30 -12.15 OGU kurs, Reproduktionsendokrinologi- från bas till behandling.

10.30-11.15 Fattar man menscykeln fattar man allt. Mats Hammar

11.15-12.15 PCOS. Jan Holte

13.00 - 14.00 Plenarföreläsning

Hormoner och bröstcancer med ett onkologiskt perspektiv.

Professor Charlotta Dabrosin,Linköping, Sverige

14.45-16.15 Symposium Klimakteriet - var tog det vägen?

Prematur ovariell insufficiens. Angelica Lindén Hirschberg

Hormonbehandling - risker och fördelar. Tord Naessén

Alternativa behandlingar när hormoner inte är "önskvärda". Mats Hammar


14.45-16.15 OGU kurs (fortsättning) Reproduktionsendokrinologi - från bas till behandling.
Kvinnlig infertilitet. Elizabeth Nedstrand

16.15-17.15 Posterpresentation Gynekologi och Reproduktionsmedicin och Obstetrik

Neonatalt utfall vid vidöppen hjässbjudning.
Acute appendicitis in relation to pregnancy - Features, diagnosis, management and outcomes of all cases at Landspitali University Hospital in Iceland 1994-2010. Hrund Thorhallsdottir

Management of Female Sexual Dysfunction: Knowledge, Attitude and Clinical Experience of General Practitioners and Resident Doctors in Dalarna, Sweden.

Det journalen inte kan leverera till nationella kvalitetsregistren skall registrets applikation erbjuda journalen.Mats Löfgren

TISDAG 25 AUGUSTI

08.30-10.00 Symposium


Assisterad befruktning, nya tider nya möjligheter.

Nya mönster för familje-, föräldraskaps- och befolkningspolitik: etiska, politiska och sociala implikationer för assisterad befruktning. Christian Munthe

Micro-TESE- för män med azoospermi. Göran Westlander

Transsexualism och fertilitet. Katarina Link

08.30-10.00 Avhandlingar från 2014

Misoprostol as a family planning drug- use in pregnant and non-pregnant women.
Biological markers of fertility. Sarah Nordqvist


Lactate as an early marker of intrapartum fetal hypoxia. Malin Holzmann

Prenatal diagnosis of structural mal formations and chromosome anomalies: Detection, influence of Body Mass Index and ways to improve screening. Eric Hildebrand

10.30-12.00 Symposium Why does menarche not occur?

Endocrinologic disorders. Peter Bang

Genital malformations. Douglas Keith Edmonds, London, UK

10.30-12.00 Fria föredrag gynekologi och reproduktionsmedicin

En nationell populationsbaserad studie på pelvina serösa carcinom; primär lokalisation, FIGO-stadium och överlevnad.
Attityder till embryodonation i Sverige. Kjell Wanggren

Triaging pregnancies of unknown location according to three different hCG ratio based protocols.
Kartläggning av patientinformation med fokusgrupper och nationell sammanställning. Margareta Nilsson

Postoperativ antibiotikaanvändning efter gynekologisk kirurgi. Birgitta Renström

13.00-14.00 Plenarföreläsning 

The Reliable Design of Obstetric and Gynecologic Care.Professor Peter Cherouny, USA

14.45-16.15 Symposium Kvalitet och patientsäkerhet. "Goda exempel i Sydöstra regionen":

Regionala medicinska programgrupper och deras arbete. Michael Algovik,

Förlossningen Universitetssjukhuset, Linköping. Marie Blomberg och Marie Nelson

Poliklinisering av gyn op. Eva Uustal och Johan Skoglund

Breddinförande av KUB. Eric Hildebrand och Katarina Blomstrand

14.45-16.15 Symposium:
Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer. Guldgruva eller fallucka?

14.45-15.05 Svenska kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer - en introduktion.Thomas Högberg

15.05-15.25 Validitet av data i kvalitetsregistret. Per Rosenberg

15.25-15.45 Så här använder vi kvalitets- registret för verksamhetsstyrning.Pernilla Dahm-Kähler

15.45-15.55 Svenska GynCancerGruppen (SweGCG) - en forskningsgrupp.Elisabeth Åvall Lundqvist

16.15-17.25 OGU-kurs (fortsättning)

Reproduktionsendokrinologi från bas till behandling.

Manlig infertilitet. Katarina Link

ONSDAG 26 AUGUSTI

08.30-10.00 Symposium Psykosociala riskgraviditeter. Hur ser det ut? Hur går det? Vad gör vi?

Screening för depression under tidig graviditet. Vad hittar vi? Prevalens och utfall. Ann Josefsson

Mental hälsa hos mor och mormor effekter på barnet. Gunilla Sydsjö

Hälsa och utveckling i familjer med psykosocial risk - 0-12 år. Carl-Göran Svedin

Vad gör vi inom mödravården för att stötta dessa kvinnor? Caroline Lilliecreutz

08.30-10.00 Symposium Presentation av ST-arbeten.

Kostnadsminimeringsanalys av antibiotikaprofylax vid elektiva sectio. Markus Jansson

Clinical correlates and prevalence among women with Mycoplasma genitalium and Chlamydia trachomatis infection visiting a sexual health centre in Sweden. Hanna Abäck

Sakrospinosusfixation vid vaultprolaps är operation med suturerings- instrument likvärdigt traditionell teknik avseende recidiv och allvarliga komplikationer? Jennifer Campbell

Acceptans för medicinsk hemabort vid graviditetslängd 64-76 dagar:en pilotstudie. Erik Hagman

Långtidsuppföljning med cystoskopi efter TVT-operation visar inga näterosioner i urinblåsan. Arnfridur Henrysdottir

10.30-12.00 Barnmorskesymposium "Sexuell hälsa i olika kontexter"

Pornografi - en del av många ungdomars vardag. Magdalena Mattebo

Förbättringsmöjligheter i preventiv- medelsrådgivning för att minska förekomsten av upprepade aborter.Helena Kilander

Kvinnor med endometrios möter hälso- och sjukvården. Hanna Grundström

"Det är typ som att säga att du har inte nått hjärta"- Kvinnlighet och vårdmöten i kvinnors berättelser om MRKH. Lisa Guntram

13.00-14.00 Plenarföreläsning

Född i fel kropp. Professor Gunnar Kratz, Linköping 

14.45-16.15 SFOGs fackliga symposium Forskande läkare - hur, när, var, varför?

Från student till docent. Mats Hammar

Icke-universitetsklinikens vinster av forskande läkare och struktur för detta.Marjo Damonn

På vilket sätt kan regionen/sjukvårdssys- temet bidra till att skapa infrastruktur och kultur som stödjer forskning, vad har redan gjorts, vilka framtida planer finns? Boel Andersson Gäre

14.45-16.15 symposium, Förlossningsinduktion, metoder och indikationer.

Hög eller låg induktionsfrekvens, vad spelar det för roll? Lars Ladfors

Varför inducerar vi förstföderskor? Marie Blomberg

Nya nationella riktlinjer för induktion med fokus på induktion efter tidigare sectio. Maria Jonsson

16.20-17.20 OGU Symposium (obs föranmälan)

Perinealskador.Eva Uustal

TORSDAG 27 AUGUSTI

08.30-10.00 Symposium

Hur ska vi ta hand om kvinnor med sällsynta sjukdomar inför och under graviditet?

Riktad fosterdiagnostik vid genetiska sjukdomar. Erik Iwarsson

Att välja att blir mamma när jag har en sällsynt diagnos. Elisabeth Wallenius
Samordnad satsning inom området sällsynta diagnoser. Anders Olauson


08.30-10.00 Fria föredrag Obstetrik

Caffeine intake during pregnancy and early growth and obesity in childhood.
The impact of overweight on maternal outcomes and fetal growth in pregnan- cies with treated GDM in Sweden. A population based cohort study. Karin Hilden

Prenatal diagnostics in Sweden 2011 to 2013. Kerstin Pettersson

Uterusruptur- kliniska tecken och mor- barn utfall. Susanne Hesselman

Patterns of physical activity, and other lifestyle habits, and pregnancy outcomes among pregnant women in Sweden.Maria Lindqvist

Laktat i fosterskalpblod vid intrapartal fosterövervakning, en 7 års uppföljning.Eva Itzel

10.30-11.30 Plenarföreläsning Contraception and cancer - an up-date. Professor Phil Hannaford, Skottland.

12.30-14.00 Symposium Contraception - positive side effects.

Menstrual blood loss and menstrual disorders. Ian Milsom

The intergenerational effects of subsi- dizing contraceptives for young women.Andreas Madestam

12.30-14.00 Nya förslag till SFOG-riktlinjer

Fosterdiagnostik med NIPT.
Induktion av förlossning. Karin Hilden, Lars Ladfors, Maria Jonsson, Maria Sennström,


14.30-15.30 Posterpresentation Obstetrik

Induced labour in Sweden, 1999-2012: A population-based cohort study.Cecilia Ekeus

Handläggning av överburenhet. Janna Gustafsson

Intrauterin fosterdöd(IUFD) i Stockholm. Irene Sterpu

Oralt administrerad Cytotec®- en effektiv och säker metod för förlossningsinduktion.

Tove Wallström

Förlossningsinduktion av sjuka kvinnor. Eva Itzel

Förekomst av hypertoni efter genomgången grav preeklampsi.
Do Swedish pregnant women have sufficient iodine levels for optimal brain development of the child? - A national study.


14.30-15.30  Mödramortalitet 2014