Sök

Medlemsvillkor

Medlemskap
Till medlem i föreningen kan väljas läkare som arbetar inom verksamhetsområdet obstetrik och gynekologi eller med särskilt intresse för detta. Sålunda kan också läkare under utbildning inom specialiteten väljas.

Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen, vilken genom majoritetsbeslut avgör om sökanden kan antagas som medlem. Medlem som trots påminnelse ej under två på varandra följande år erlagt årsavgiften anses ha utträtt ur föreningen. Utträde ska meddelas skriftligen.

Personuppgifter sparas i SFOGs medlemsregister.

Medlemsavgift: 1 200 kr (inkl. ARG-abonnemang)
Pensionär (66 år): 600 kr (inkl. ARG-abonnemang)