Sök

ST-utbildning

21-05-03 - SFOG har beslutat ändra anmälningsförfarandet för ST-kurserna för att tydliggöra att huvudansvaret för utbildningen ligger hos ST-läkaren tillsammans med dennes studierektor och verksamhetschef, se dokument "Förändring av anmälan till ST-kurser". 

ST Kurserna finner du enklast i "ST Kurskalendern" till vänster.

När kursutbudet är klart läggs all information om planerade kurser ut vecka 24 för vårkurserna nästföljande år resp. vecka 50 för höstkurserna.
  • Anmälan öppnar onsdagen i vecka 36 för vårkurserna resp. onsdagen i vecka 8 för höstkurserna. Då har man gott om tid att fundera och diskutera med sin studierektor även om det är semestertider.
  • Vid anmälan får ST-läkaren ange hur många månader denne fullgjort av sin ST vid anmälningsdatum (ev. tjänst- eller föräldraledigheter räknas inte in) och hur många SFOG ST-kurser hen har genomfört.

  • Kursanmälan stängs efter 2 veckor och då sker en fördelning efter hur lång tjänstgöringstid (i månader) man har fullgjort av sin ST så de med längst tjänstgöringstid prioriteras till kursplats. I den situation flera ST-läkare har samma antal fullgjorda månader prioriteras den med minst antal genomförda kurser (från SFOG’s kurspaket).

  • Besked om kursplats ges inom 3 veckor och är då bindande.

  • De kurser som inte blir fulltecknade kommer läggas ut igen på hemsidan med förnyad möjlighet att anmäla sig.

OBS! Kursanmälan är bindande. Avbokningsregler finner du längst ner på sidan.

Rekommendationen är att varje ST-läkare anmäler sig till max två kurser per termin.

ST Kurser 

Socialstyrelsens föreskrifter för ST stipulerar att ST-läkaren ska ha kurs som lärandemetod för tio (av tolv) olika specialitetsspecifika delmål. Då huvudmännen inte på något sätt kan tillgodose att detta regelverk tillgodoses, dvs man ger inte tillräckligt antal kurser, har ST-läkarna i flertalet fall måst förlita sig till att platser finns inom ramen för SFOGs kursutbud. 

För ST finns nu i samarbete mellan socialstyrelsen och SFOG elva kursämnen för kurser under ST framtagna. Dessa kursämnens mål är avstämda mot målen för ST och kursämnena är skräddarsydda för ST-läkare.

Vilka kursämnena är och när de passar under ST-utbildningen kan du se i dokumentet Delmål ST-kurser.

 

Ellika Andolf                     Michael Algovik

Utbildningssekreterare      Ordförande SFOG