Sök

Din ST-utbildning

Här hittar du generell information om din ST och länkar till alla delar du bör ha koll på (mål, kurser, ST-arbete, ST-tenta, ansökan om specialistbevis, checklistor).

Allmänt

ST-utbildningen är målstyrd med specificerade delmål och krav på dokumentation. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om både "ST enligt 2015" och "ST enligt 2021". Där finns både målbeskrivningar och intygsblanketter samt information om hur du gör när du så småningom ansöker om bevis om specialistkompetens. 

Det kan vara nödvändigt att randa sig på mindre respektive större sjukhus eller hos privat vårdgivare för att uppnå alla delmål. Alla ST-läkare ska ha en ordinarie handledare som är specialist inom obstetrik/gynekologi och handledarutbildad. Handledningen skall vara kontinuerlig och involvera feedback. Det ska också finnas en ST-studierektor som är övergripande ansvarig tillsammans med verksamhetschefen, för att strukturen för att kunna genomföra ST-utbildningen finns på arbetsplatsen samt se till att det finns en progress i ST-läkarens utveckling under ST-tiden.

Stöddokument

På SFOGs hemsida under fliken Utbildning finns mycket matnyttig information. Här kan du bl.a. läsa om den checklista som SFOGs utbildningsnämnd tagit fram som en hjälp för dig som ST-läkare. För specificering av vad som ska ingå i de kirurgiska respektive de ultraljudsmässiga färdigheterna, se appendix längst ner på denna sida.

Kurser

På ovannämnda länk till SFOGs hemsidas utbildningsflik finns även information om det ST-kurspaket som SFOG erbjuder, d.v.s. elva kurser som är skräddarsydda för ST-läkare inom obstetrik och gynekologi och som hjälper dig att uppfylla de specialitetsspecifika målen för ST. Vårt kansli har tidigare kallat dig automatiskt till dessa kurser beroende på hur långt du kommit i din utbildning, förutsatt att din studierektor meddelat kansliet ditt namn och din adress, men från och med våren 2022 får varje ST-läkare själv söka vilken/vilka kurser hen önskar gå. Mer info om detta finns på SFOGs hemsida. SFOG-kurserna uppfyller kraven för många av de 10 utav 12 specialitetsspecifika delmålen (c-delmålen i ST enligt 2015) där kurs är obligatoriskt. Socialstyrelsens intyg måste fyllas i av kursledningen vid varje kurs. Kurser kompletterat med klinisk tjänstgöring och handledning leder till att målen uppfylls i sin helhet. I kalendariet på SFOGs hemsida ser du när de olika kurserna ges.

Här finns fördjupad information om hur kurspaketet tillkommit och hur det såg ut innan.

ST-arbete

Förutom kurser och de rent kliniska delmålen finns det kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. Under rubriken "Forskning och vetenskapligt arbete under ST" i menyn till vänster kan du hitta riktlinjer för både hur du skriver och granskar ett vetenskapligt arbete. Ungefär två gånger varje termin kan du öva dig i artikelgranskning i vår jOGUrnal club, info och länkar under egen flik till vänster.

ST-tenta

ST-tentan, som är frivillig, sträcker sig över tre dagar och omfattar en skriftlig examination, en muntlig examination i form av OSCE (Objective Structured Clinical Examination) samt ett eget vetenskapligt arbete. Det vetenskapliga ST-arbetet, som är obligatoriskt i ST, måste vara färdigt innan man anmäler sig till specialistexamen och kommer att granskas av Utbildningsnämnden.
Rekommendationen är att göra ST-tentan 6 månader innan till 6 månader efter att specialistkompetens är uppnådd. Öva på gamla tentor här.