Sök

Örebro 2016

Måndag 29 augusti 2016

10.30 -12.00 Kongresshallen

PCOS- vad nytt om orsaker, vad nytt i handläggning? Panelsamtal utifrån fallpresentationer

Marie Bixo, Inger Sundström, Kerstin Nilsson

10.30-12.00  Handskmakaren

Etik ARG extrem prematuritet och sen legal abort- samtal om hur vi säkrar god vård av kvinnor och barn när gränser för viabilitet förskjuts

Handläggning av extrem prematuritet - konsensus  2016. Magnus Domellöf ordf. Sv. Neonatalförening

Obstetrisk handläggning vid extrem prematuritet en balansgång mellan fetal indikation och maternell risk. Maria Jonsson

Praxis vid beslut i Rättsliga Rådet om tillstånd för sen abort. Gunilla Tegerstedt ledamot SoS Rättsliga Råd 

För vems skull finns abortlagen? Helena Kopp Kallner

Etiska aspekter på intressekonflikter i gränslandet mellan extrem prematuritet och sen abort. Niklas Juth Docent Medicinsk Etik KI

13.15 - 14.15   Plenarföreläsning Kongresshallen

Hur blir ett bra screeningsprogram bättre? HPV baserad screening och det nya nationella vårdprogrammet

Björn Strander                     

15.00 -16.30  Kongresshallen

Klinisk handläggning av avvikande screeningfynd - gynekologerna och det nya vårdprogrammet för cervixcancerprevention

Kolposkopi - vetenskap, lärande och tillämpning, Björn Strander

Utredning av kvinnor med persistent HPVinfektion, Kristina Elfgren

Utredning, expectans eller behandling enl nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention, Christina Björkenfeldt-Havel

Screening och utredning vid graviditet och immunosuppression, Kristina Elfgren

15.00 - 16.30 Tunnbindaren

Fria föredrag Gynekologi och Reproduktion 

Sexual and reproductive health among people with intellectual disabilities - the staff's perspective, Maria Wickström

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin- identifiering och kategorisering av vårdhändelser i Gynop-registret, Malin Kallenfelt

Att rutinmässigt fråga unga kvinnor på ungdomsmottagning om våldsutsatthet - vad leder det till?, Anna Palm

Comparison of treatment of incomplete abortion with misoprostol by physicians and midwives in Uganda, Amanda Cleeve

Risk factors for lymph node metastases in women with endometrial cancer: a population-based, nation-wide registry study, Karin Stålberg

Robotic versus abdominal hysterectomy; metabolic and inflammatory responses and subsequent recovery. Lena Wijk 

16.30 - 17.30 Kongresshallen

Avhandlingar 2015

New predictive and diagnostic biomarkers for preeclampsia, Ulrik Dolberg Anderson

Consequenses of rape: injuries, posttraumatic stress and neuroendocrinological changes, Anna Tiihonen Möller 

Hereditary factors in endometrial cancer, Gerasimos Tzortzatos

Tisdag 30 augusti 2016

08.30 - 10.00  Kongresshallen

Robotkirurgi inom gynekologin. "Pros and Cons"

Professor Rainer Kimmig, Essen Tyskland 

08.30 - 10.00 Handskmakaren

Freedom to choose - to bleed or not to bleed P-piller och långcykelbehandling

Kristina Gemzell Danielsson

 08.30 - 10.00 Bryggaren

OGU-kurs STI Klinisk bild, provtagning och behandling, My Falk

10.30 - 12.00 Kongresshallen

Symposium/Debatt Högspecutredningen - nivåstrukturering

 Kvalitet för patienten eller operatörens preferens?

Måns Rosén, professor och särskild utredare i Utredningen om högspecialiserad vård, Rene Bangshöj, Bengt Tholander, gynonkolog, Uppsala

10.30 - 12.00 Handskmakaren

Presentation av årets ST-arbeten

Perineal body height at full term pregnancy in relation to maternal body mass index". Linda Hjertberg

Smärtlindring vid medicinsk abort - en jämförande studie. Elin Sjölander

Graviditetsutfall vid maternell levercirrhos. Isabel Löhr

Besvär och sexuell påverkan efter defektläkt perinealbristning grad 2; en kvalitativ intervjubaserad studie, Sofie Karlström

Fear, Blame and Transparency: Caregivers' rationales for a high caesarean section rate in a low-resource setting, Helena Litorp

13.15 - 14.45 Kongresshallen

Livsstil och levnadsvanor som orsak till nedsatt kvinnohälsa?

Det metabola syndromet - vad gynekologen bör veta Johan Jendle, professor i diabetologi, Örebro Universitet

Levandsvaneprojektet - vad kan gynekologen göra. Katja Stenström Bohlin

13:15-14:00 Handskmakaren

Våld mot äldre kvinnor - en fråga också för gynekologen,

Gun Heimer, professor, Nationellt Centrum för Kvinnofrid

14.00 - 14.45

SFOG riktlinje upprepade missfall

Emir Henic, Margareta Hellström

 13.15-14.45 Bryggaren

OGU-kurs STI Smittskyddslagen och smittspårning

Hans Fredlund och Margret Lindberg

15.15- 16.15 Plenarföreläsning Kongresshallen

Enhanced recovery after surgery (ERAS) - Hur får vi den opererade patienten att återhämta sig så väl som möjligt?

Professor Olle Ljungqvist, Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro och Örebro Universitet

16.15- 17.15 Kongresshallen

Hysterektomi och opportunistisk salpingektomi

  Hur uppstår ovarialcancer i tuban?  Karin Sundfeldt

  Vilket stöd finns i litteraturen för opportunistisk salpingektomi? Annika Strandell

  Hur ska HOPPSA-studien drivas? Annika Idahl

 Karin Sundfeldt, Annika Idahl, Annika Strandell          

Onsdag 31 augusti 2016

08.30 - 10.00 Kongresshallen

Graviditetsimmunisering- rekommendationer och framtida möjligheter

Screening Erytrocytimmunisering- referensgruppens rekommendationer, Gunilla Ajne

Rh-profylax i samband med graviditet, Sara Alson

FNAIT - diagnostik, antenatal handläggningoch framtida möjligheter, Gunilla Ajne

Neonatal Trombocytopeni, Emöke Deichmann

9.00 - 10.00 Handskmakaren

SVEUS - värdebaserad förlossningsvård

Rapport från ett nationellt projekt som är på väg att införas med stor betydelse för vården av patienterna. Information, diskussion och framtidsspaning.

 Lars Ladfors, Marianne Wiechselbraun

8.30 - 10.00 Bryggaren

OGU-kurs STI Mikrobiologisk diagnostik,

Magnus Unemo

10.30 - 12.00 Handskmakaren

Utmaningar kring information om fosterdiagnostik (barnmorskesymposium)

Är det "mission impossible"? Information om fosterdiagnostik, Susanne Georgsson

Vad väljer föräldrar att veta och att inte veta om sitt ofödda barn? Attityder till och önskemål om fosterdiagnostik., Maria Ekelin

 Information och beslut om fosterdiagnostik, Inger Wätterbjörk                    

13.15 - 14.15 Kongresshallen

Presentation av CTG-kortet                    

Malin Holzmann för arbetsgruppen (M Jonsson, M Weichelbraun,  L Ladfors, A Herbst, L Nordström) detta ska läggas till i programmet

14.45 - 16.15 Kongresshallen

SFOGs föreningssymposium Forskande läkare - guldgruva eller saltgruva?

Forskning när man är kliniskt verksam vid ett icke-universitetssjukhus, Ingela Danielsson och Anna Palm

Från Student till Docent - Hur underlättar vi i Östergötland för unga läkare att göra en parallell klinisk och akademisk karriär? Mats Hammar

Karriärvägar för forskande läkare - Umeåmodellen. Patrik Danielson

SNAKS och internationellt samarbete för bättre forskning! Verena Sengpiel

 

14:45- 16:15 Handskmakaren

Jämlik kvinnovård - SFOG:s och SBF gemensamma 10-punktsprogram. Vad gör vi nu?

Karin Pettersson,SFOG,  Mia Ahlberg, SBF, Marianne Wiechelbraun, SBF 

16.15 - 17.30 Kongresshallen

OGU-symposium: Abort ur ett historiskt och internationellt perspektiv

Kristina Gemzell Danielsson, Helena Kopp Kallner, Amanda Cleeve

 

Torsdag 1 september 2016

08.30 - 10.00 Kongresshallen

Hur kan vi förhindra förlossningsskador? 

UR-CHOICE - en prediktionsmodell för förlossningsskador, Ian Milsom

Diagnostik och prevention av förlossningsskador, ny SBU-rapport, Eva Uustal

Kunskapsluckor vid behandling av förlossningsskador, ny SBU-rapport, Gunilla Tegerstedt

Nya nationella riktlinjer för handläggning av förlossningsskador

8.30 - 10.00 Handskmakaren

Mödrahälsovårdens uppdrag- förr, nu och i framtiden

Folkhälsouppdraget, Organisationsformer, Samarbetspartners, Resultat från graviditetsregistret. Framtidsspaning                     

10.30-11.30 Plenarföreläsning, Kongresshallen

Metformin use during pregnancy

 David Simmons , Professor University of Western Sydney, Guest Professor Örebro University

12.30 - 14.00 Kongresshallen

Socialstyrelsens nya förslag om graviditetesdiabetes- implementering via studie

Prof. David Simmons- International perspective and new WHO criteria

KerstinBerntorp: Bakgrund och läget I Sverige

Helena Fadl: Systematiskt införande av nya diagnoskriterier via randomiserad studie

12.30 - 14.00 Handskmakaren

Fria föredrag obstetrik

Durations of Second Stage of Labour and Pushing, and Adverse Neonatal Outcomes, Anna Sandström

Effects of antenatal lifestyle intervention on offspring obesity - a five year follow-up of a RCT, AnnKristin Rönnberg

En ny behandling av värksvaghet, Eva Wiberg-Itzel

Prediktion av tung sugklocka: utveckling av en multivariat modell, Kristina Pettersson

Prenatal exporsure of preeclampsia is associated with accelarated height gain in early childhood, Johanna Gunnarsdottir

Primary cesarean section and risk of obstetric anal sphincter injury in subsequent vaginal birth. Charlotte Elvander

14.30 - 15.30

Aktuellt om Graviditetsregistret,

Olof Stephansson och Anna-Karin Wikström

14.30 - 15.30 Handskmakaren

Mödramortalitet i Sverige 2015

Sissel Saltvedt