Sök

Medlemskap i SFOG

Till medlem i föreningen kan väljas läkare som arbetar inom verksamhetsområdet obstetrik och gynekologi eller med särskilt intresse för detta. Sålunda kan också läkare under utbildning inom specialiteten väljas.

Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen, vilken genom majoritetsbeslut avgör om sökanden kan antagas som medlem. Medlem som trots påminnelse ej under två på varandra följande år erlagt årsavgiften anses ha utträtt ur föreningen. Utträde skall meddelas skriftligen.

Personuppgifter sparas i SFOGs medlemsregister.


Som medlem får du föreningens Medlemsblad som utkommer med fem nr/år och tillgång till engelskspråkiga facktidskriften Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer-obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare. Som medlem i SFOG kommer du i åtnjutande av föreningens rika utbildningsutbud i form av kurser, möten och symposier. På det fackliga området verkar föreningen för att kvinnosjukvårdens intressen ska tillgodoses.

SFOG har ett stort antal arbets- och referensgrupper, (ARG) som bevakar utvecklingen inom små och stora områden inom specialiteten.