Sök

Medlemskap i SFOG

Till medlem i föreningen kan väljas läkare som arbetar inom verksamhetsområdet obstetrik och gynekologi eller med särskilt intresse för detta. Sålunda kan också läkare under utbildning inom specialiteten väljas.

Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen, vilken genom majoritetsbeslut avgör om sökanden kan antagas som medlem. Medlem som trots påminnelse ej under två på varandra följande år erlagt årsavgiften anses ha utträtt ur föreningen. SFOG har en reducerad medlemsavgift för pensionärer och personer > 65 år. Utträde skall meddelas skriftligen.

Personuppgifter sparas i SFOGs medlemsregister.


Som medlem får du föreningens Medlemsblad som utkommer med fem nr/år.

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer-obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare. Som medlem i SFOG kommer du i åtnjutande av föreningens rika utbildningsutbud i form av kurser, möten och symposier. På det fackliga området verkar föreningen för att kvinnosjukvårdens intressen ska tillgodoses.

SFOG har ett stort antal arbets- och referensgrupper, (ARG) som bevakar utvecklingen inom små och stora områden inom specialiteten. 

SFOG är medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS) vilket innebär att du som medlem i SFOG är medlem i SLS. Läs mer här om vad det innebär.