Sök

Forskning och vetenskapligt arbete under ST

Det läggs stor vikt vid forskning och OGU arbetar aktivt för att få fler ST-läkare att själva forska och att ta del av aktuell forskning inom vår specialitet. Det vetenskapliga ST-arbetet är ett bra sätt att få smaka på vad forskning kan ge och hur spännande det kan vara att fördjupa sig i ett ämne. Det kan vara starten på din forskarkarriär!

Vetenskapligt arbete under ST

I dagsläget genomför de flesta ST-läkare ett vetenskapligt arbete  (ST-arbete) under sin ST, då det dels är obligatoriskt under 2015 års förordning (delmål a4 och a5) och dels är en av två möjliga ingångar till att delta vid den vetenskapliga delen av SFOGs specialistexamen.

Dessutom ingår i förordningen ett kvalitets- och utvecklingsarbete samt specificeras att ST-läkaren ska tillgodogöra sig kunskap om forskningsmetodik.  

SFOG:s utbildningsnämnd rekommenderar att detta sammanlagt skall motsvara minst 10 veckors heltidsarbete (inklusive kurs i forskningsmetodik och medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt). Arbetstid ska avsättas till det obligatoriska arbetet.

Hur du förbereder dig för ditt ST-arbete

En bra början är att uppdatera dig om de senaste riktlinjerna gällande ST-arbetet som publicerats av utbildningsnämnden. Aktuella riktlinjer är publicerade under 2017, men en ny version kommer publiceras under 2024. Riktlinjerna finns publicerade av SFOG:s utbildningsnämnd här

Val av handledare

Ofta börjar processen med att ST-läkaren kontaktar en potentiell handledare. Handledaren för det skriftliga individuella arbetet skall vara disputerad, vilket är ett absolut krav. Om ST-läkarens kliniska handledare handleder ST-arbete men inte är disputerad skall det finnas en disputerad bihandledare. Din handledare bör ha möjlighet att vara närvarande i det arbete du förväntas göra. Om det är svårt att hitta en disputerad handledare på din klinik eller i din region, kan utbildningsnämnden genom sitt nätverk, bistå med tips och kontaktuppgifter till potentiella handledare. Kontakta i så fall utbildningssekreteraren (ordförande i Utbildningsnämnden).

Förhandsbedömning av projektplan

Utbildningsnämnden kan bistå med att göra en bedömning av din projektplan för ditt ST-arbete, gärna tidigt i processen. Detta kan vara en bra idé om du känner dig osäker på om din frågeställning eller metod kommer godkännas.

Maila din projektplan till utbildningssekreteraren om du önskar en preliminär bedömning av om arbetet kommer att hålla måttet för att delta vid SFOG:s Specialistexamen. Det är viktigt att spara ett skriftligt godkännande för att du ska kunna hänvisa tillbaka till detta när du senare anmäler dig till Specialistexamen.

Jag har inte gjort ett vetenskapligt arbete under ST, kan jag ändå delta i specialistexamen?

Ja, sedan 2023 finns möjligheten att delta i Specialistexamen utan ett ST-arbete genom att istället fylla i en vetenskaplig portfolio under ST. Portfolion är utarbetad av SFOGs Utbildningsnämnd och är tänkt att säkerställa en motsvarande vetenskaplig utveckling under ST som ST-läkaren annars hade tillgodogjort sig genom att genomföra ett ST-arbete.

Om du redan tidigt under din ST vet att du inte kommer att genomföra ett ST-arbete men planerar att göra SFOGs specialistexamen, så rekommenderar OGU att du redan tidigt tar del av den vetenskapliga portfolion som är publicerad av Utbildningsnämnden och börjar planera för hur du kan uppfylla relevanta delar under din ST. Den senaste versionen finns att ta del av under filerna publicerade här

Den vetenskapliga portfolion är under utveckling och OGU:s representanter i Utbildningsnämnden deltar i att återkoppla ST-läkares åsikter om portfolion och hur denna kan vidareutvecklas. Om du har synpunkter på portfolion är du välkommen att höra av dig via OGU:s forsknings- och utbildningsrepresentanter.

 

Forskning som fokusområde

OGU har sedan våren 2015 haft forskning som ett av sina fokusområden. Andelen forskande läkare i Sverige minskar och huvudskälen anses vara för dåliga karriärmöjligheter och för lite tid till forskning. Under 2015 hade OGU ett symposium under OGU-dagarna samt ett symposium tillsammans med SFOG:s styrelse under SFOG-veckan som handlade om forskning och strukturer för forskning inom ramen för den kliniska verksamheten. Under 2022 startade OGU initiativet jOGUrnal club, där ST-läkare från hela landet bjuds in att delta i artikelgranskning som leds av aktiva forskare inom vår specialitet.

Vi i OGU-styrelsen vill fortsätta belysa denna viktiga fråga under åren som kommer och främja bättre villkor för yngre forskande läkare.