Sök
2023-11-10

Protokoll Ur-arg 2023-11-10

Protkoll UrARG-möte 2023-11-10

Digitalt möte via Teams.

Närvarande: Maria Sarberg, Helena Carré, Marion Ek, Ingrid Mandelman Almskog, Gunilla Tegerstedt, Sophia Ehrström, Helena Avenström, Ishaq Summer, Elisabet Ödesjö, Niklas Rexelius, Carmen Ines Henze, Lina Lindegren, Claudia Bruss, Denisa Marcisova, Ingela Lundin, Sabine Altrock, Anna Sahlin, Margareta Legowik, Stefan Zacharias, Jennifer Campbell, Magnus Holmgren, Mahsa Nordqvist, Monika Windling, Ann Miedel, Olof Alexandersson, Charlotta Ericson.

 

  1. Kort presentation av deltagarna.

 

  1. Claudia Bruss informerar om att ordförande och sekreterare har 1 år kvar på sina förordnaden eftersom mandatperioden är satt till 3 år. Beslut att lägga upp information mandatperiod på hemsidan så det är lättåtkomligt.

 

  1. Maria Sarberg informerar om att Socialstyrelsen ska utforma ett kunskapsstöd om bäckenbottendysfunktion:

 

Våren 2023 fick Socialstyrelsen regeringsuppdraget att genomföra insatser för en jämlik hälso- och sjukvård med fokus på sjukdomar och tillstånd som främst drabbar flickor och kvinnor. En del av detta regeringsuppdrag  är att utveckla ett nytt kunskapsstöd om vård vid kvinnlig bäckenbottendysfunktion. De arbetar nu med förstudien för kunskapsstödet, vilket syftar till att skapa en nulägesbild och inventera kunskapsläge, samt behov bland profession och patienter för att utifrån detta fatta beslut kring avgränsningar och område för rekommendationer.

Målen med kunskapsstödet är en jämlik, säker och tillgänglig vård vid bäckenbottendysfunktion, stärkt kompetens bland hälso- och sjukvårdspersonal om bäckenbottendysfunktion samt tydliga vårdkedjor vid bäckenbottendysfunktion.

Kunskapsstödet ska slutredovisas 31 mars 2026. Efter årsskiftet kommer man påbörja rekrytering av medlemmar till en referensgrupp som ska hjälpa till med arbetet. NPO kommer nominera deltagare till referensgrupp och ev framtida konsensusgrupper.

UrARG tycker det är positivt om våra medlemmar har möjlighet att engagera sig. Den som är intresserad av att vara med får gärna höra av sig till Pia Telemann som är med i NPO.

 

  1. SFOG-veckan Örebro 2024: Arrangörerna för SFOG-veckan 2024 önskar ett

urogyn-symposium och har bett UrARG att arrangera detta. Styrelsen har tackat ja. 

Arrangörernas tankar kring innehållet har ffa rört sig kring varför inte fler har övergått till dagkirurgisk verksamhet och vad detta innebär för köer etc.

En tänkbar lite provokativ rubrik skulle kunna vara ”alltid sist i kön” el ngt liknande. Ett innehåll som kan belysa skillnader i Sverige,  fördelar/nackdelar med dagkirurgi. Vilken evidens finns och sedan en diskussion om hur vi kommer vidare, etc. Patientkontrollerad sedering passar in i detta.

Prel tidpunkt för symposiet är onsdag 4/9 2024 kl 8.30-10

 

Vi behöver nu få ett mer handfast preliminärt program.  Arrangörerna villa ha namn på moderator och rubriker/föredragshållare senast till årsskiftet.

 

Maria Sarberg är kontaktperson från UrARG och tillsvidare ansvarig för symposiet. Medlemmar som önskar engagera sig i detta eller har förslag på infallsvinklar eller intressanta föreläsare får gärna kontakta henne. Vid mötet lyftes också en önskan om att UrARGs råd om behandling av apikal prolaps ska presenteras för en bredare publik, lämpligen vid SFOG-veckan.

 

  1. Datum för vårens möten + förslag på teman.

Då NUGA-konfensen hålls i Malmö 1-3 febrauari kommer den ersätta ett av vårens UrArg-möten. Önskemål framkom om att UrARGs medelmmar ska kunna ha et eget möte under NUGA, Claudia Bruss kollar med ansvariga för NUGA om detta går att ordna. Om de inte går planeras en informell träff någon av kvällarna. Senare under våren planeras ett ordinarie heldagsmöte i Stockholm, liksom tidigare med möjlighet att delta digitalt under förmiddagen. Datum belutade till 12/4. Förslag på ämne att ta upp är den senaste Cochrane-rapporten om apikal prolaps.

Tid för UrARG-träff under NUGA och mer information om mötet i april kommer meddelas på hemsidan och via mail.

 

 

  1. Övriga frågor:

Maria Sarberg lyfte frågan om inlärning av TVT-operation. Det finns en ”gammal” siffra på att man ska ha gjort 15 operationer under handledning innan man opererar självständigt. Denna siffra ska tidigare ha funnits i ett dokument från Socialstyrlelsen (nu borttaget från nätet) som grundade sig på att andel komplikationer var högst under de första 15 ingreppen. Mötets medlemmar var överens om att inlärningen är mycket individuell men att det är viktigt med stegvis inlärning och hög kontinuitet, så att det inte går för lång tid mellan operationerna.

 

  1. Charlotta Ericson berättade om den kvalitetsuppföljning hon gjort av Södersjukhusets kolposacropexier mellan 2015-2020. Presentationen skickas ut till medlemmarna tillsammans med dagen protokoll. Charlotta visade även en kort operationsfilm och det blev en intressant diskussion efteråt, bl.a. om hur operationsmetoden bäst kan implementeras ute på klinikerna.

Vid pennan: Maria Sarberg