Sök
2022-03-18

Protokoll Ur-ARG 2022-03-18

UR-ARG möte NHV-uppdragen

SÖS 2022-03-18

 

Närvarande på SÖS:

Maria Sarberg, Caroline Kjellman, Gunilla Tegerstedt, Ida Bergman, Eva Uustal, Ingela Lundin, Sophia Ehrström, Susanne Müller, Denise Golmann, Nina Betzler

 

Närvarande via Teams:  

Claudia Bruss, Anna Sahlin,  Ishaq Summer, Marcus Jansson, Magnus Holmgren, Anna Sundelin, Karl Lindgren, Monica Windling, Michelle Ek, Riffat Cheema, Erik Bjurulf, Denisa Maricisova, Jonas Gunnarsson,  Markus Jansson, Annika Lundgren Cronsioe, Joanna Pong, Marion Ek,  Monika Windling, Tatjana Magnusson, Maria Löfgren, Helena Carré, Jonas Gunnarsson, Edward Morcos, Rana Witwit. Raia Al-Taie, Mats Stenberg, Pia Bååth

 

  1. Mötet öppnas med presentationsrunda. Oerhört glädjande att så många är närvarande!

 

  1. Avtackning av Riffat Cheema som har varit UR-ARGs sekreterare sedan urminnes tider. Nästan. Det påvisar det engagemang som Riffat känner för bäckenbotten och som hon fortsätter driva i NUGA.

 

  1. Sfinkter- och Fistel-NHV: Eva Uustaal (Linköping) och Susanne Muller (Danderyd) redovisar hur arbetet progredierar. Man kommer lägga upp presentationen på UR-ARGs hemsida.

 

-Vem skall remitteras?

Förlossningsrelaterad sfinkterskada eller fistel som KAN och VILL opereras och som har ANAL INKONTINENS. Men också ta hänsyn och utreda om alarm-symptom som tex snabbt förlopp, progredierande, debut efter 40åå, nattliga tarmtömningar, diarre, viktnedgång (och i så fall utreda dessa med tex coloskopi/rektoskopi). Man skall också behandla förstoppning/diarré. Om fortsatt anal inkontinens därefter behövs utredning för att se att det verkligen är fråga om sfinkterskada. Både bilddiagnostik (Ultraljud sfinkter/MR fistel) och palpationsfynd vilotryck/kniptryck, kort tryckyta? I nuläget ej fastslagen gräns på hur många grader som skall gå till ev åtgärd. Det finns också hänsyn att ta kring hur gammal skadan är, symptombild, ålder på patienten.

 

Man har tagit fram en standard-remiss med uppgifter som måste vara ifyllda för att patienten kan komma i fråga för bedömning. Det kommer ske MDK, patienten kommer därefter kallas till bedömning och följa en detaljerad process genom mottagande NHV-klinik. Ibland kan det bli fråga om att man lägger upp en stomi inför sfinkterrekonstruktion och detta borde med fördel kunna göras på hemklinik. Det framkommer viss oro kring kapacitet för detta på några hemsjukhus samt hur prioriteringen blir eftersom man måste blanda in kirurgklinik. NHV-center är mån om samarbete med hemklinik och kommer ha kontakt-ssk. Exakt uppföljning och återbesök inte fastslaget ännu. Det behövs en kontaktperson på hemmakliniken. Det finns flera åtgärder som kan komma i fråga vid NHV: Rekonstruktion, Primär suturplastik, Martiusplastik, Advancement flap, sakral nervmodulering (SNM), Autolog fettcellstransplantation.

 

Ett problemområde som har identifierats är bildöverföring och att det är olika program på olika ställen. Det efterfrågas en kokbok för möjliga komplikationer till de olika åtgärderna och deras handläggning som skall finnas på hemkliniken för att samarbete, kunskapsnivå och patientsäkerhet skall optimeras. Man tror att det kommer röra sig om ca 80 patienter per år. Det efterfrågas möjlighet att få second opinion för patienter med sfinkterskada som optimerats och utretts enligt föreskrifterna även om de troligtvis i första hand kommer bli föremål för konservativ behandling. Man beräknar att vara klar i oktober 2022.

 

 

 

  1. NÄT-NHV: Gunilla Tegerstedt (Karolinska Huddinge) IRL, flankerad av Claudia Bruss (Skånes Universitetssjukhus) på TEAMS berättar om hur arbetet progredierar. Det kommer information på UR-ARGs hemsida. Det blir tre NÄT-NHV-center: Skåne, Sahlgrenska, KS/HS. Arbetet är ännu i startgroparna och man kommer ha flera möten och workshops i närtid. Man planerar riktlinjer för hur patienten skall vara utredd för att komma i fråga för åtgärd på NHV-center gällande både nätoperation och eventuellt borttagande av nät. Det kommer i princip alltid röra sig om recidivoperation vid anläggande av nät. Patienten måste vara välinformerad om risker och fördelar med nätplastik redan innan remiss. Man kommer ha en gemensam nationell remiss. Man planerar nationella MDK. Man överväger om gynop måste utvidgas. Ida Bergman (registerhållare prolaps-strängen) berättar då att man planerar en speciell knapp för NHV-operation i gynop. Man kommer också inleda forskning inom uppdraget när det går i gång i oktober 2022.

 

Borttagande av exponerad del av inkontinens-slynga kan, om det är en mindre bit och förväntat okomplicerat, fortsatt göras på annan klinik än NHV-center. Det är viktigt att särskilja på om orsak till att man tar bort del av slynga. Är det exponering eller smärta som är indikation. Om smärtindikation skall det hanteras på NHV.

 

En farhåga som väcks återigen är hur man skall hjälpa patienter som har långt till NHV-centra ellerinte vill bli remitterade. Några framför oro för att man kommer nödgas göra flera sacrospinosusfixationer i stället för att anlägga Splentis-nät. Några tycker Splentis är ett väldigt litet nät och att det skulle kunna undantas NHV. Andra argumenterar att det i NHV-uppdraget ingår alla vaginala nät, även Splentis. Det som är bestämt i nuläget är att Splentis ingår i NHV. I gynopregistret 2019 registrerades 53 operationer med Splentis, 2020 var det 30 operationer. Användandet har gått ned till följd av pandemin men var redan innan pandemin inte någon stor artikel bland annat orsakat av den rådande globala diskussionen kring nätanvändning. Fördelat på tre center blir det inte fler än 10-15 operationer per år och NVH-center.

 

En annan farhåga som väcktes var att det som remittent kan vara svårt att skicka patienter till rätt ställe. Det finns patienter som skulle kunna komma i fråga för både sakrokolpopexi och vaginalt nät. Det kan vara en brist att det inte finns båda modaliteterna på NHV-center.

 

Vi kommer att återkomma kring hur arbetet fortgår och vi får en ordentlig genomgång vid ett möte i höst innan de båda NHV-uppdragen startar. Inget färdigt datum för det ännu.

 

  1. Nästa möte för apikal prolaps är för Apikal-prolapsgruppen den 8/4 kl 13. SÖS.

 

  1. Nästa ordinarie UR-ARG-möte är den 13/5 kl 10-15. Vi hoppas att så många som möjligt kan vara på plats och vi blickar då framåt mot nya pigga mål. Vi ska bjuda en av alla i landet som gör spännande forskning på bäckenbotten. Vi har några idéer men man får gärna komma med förslag för framtiden.

 

Vi har också identifierat några förbättringsområden. Vi tänker oss små grupper som jobbar med frågorna redan vid nästa möte 13/5.

Vi tar gärna emot andra förslag på förbättringsområden om någon är intresserad av att arbeta med något speciellt. Detta är dagens förslag:

 

  1. Patientinformation inför slyngoperationer med risker, fördelar, förväntad postoperativ period, vad operationen innebär osv. Vi vill använda den info som redan finns i gynop. Det finns redan en hel del skrivet internationellt men det behöver översättas och kanske modifieras.
  2. Bäckenbottenultraljud - indikation för undersökning? Utbildningsbehov-hur kan vi höja vår kunskapsnivå? Vad skall ingå? Vem skall göra bäckenbottenultraljud? Finns det standardsätt att beskriva fynd? Ska man arbeta för att patienter förstår att ultraljudet är ett möjligt komplement till den övriga kliniska undersökningen och inte ett facit. Funktion och anatomi är skilda entiteter. 
  3. Bäckenbotten som helhet. Sena förlossningsskador. Bäckenbottenutbildning.se är en viktig utgångspunkt. Det vore förnämligt om alla kan göra den inför nästa möte. Skulle man kunna lägga till en modul med undersökningsteknik på befintlig hemsida till exempel?

 

 

 

Vid pennan

 

Caroline Kjellman Erlandsson