Sök
2022-09-16

Protokoll UR-ARG 2022-09-16

Ur-argmöte 16/9 2022

 

Möte på teams kl 10-12.30, därefter fortsatte mötet på plats.  

 

Närvarande Teams: Sabine Altrock, Riffat Cheema, Karl Lindegren, Ingela Lundin, Soheila Mohammadi, Anna Sahlin, Edvard Morcos, Erlk Bjurulf, Frank Svensson, Drita Hurtic, Pia Bååth,

 

Närvarande på SÖS: Mats Stenberg, Maria Sarberg, Summer Ishaq, Ann Miedel, Gunilla Tegerstedt, Maria Ahlinder-Engren, Marcus Jonsson, Wasan Alshididi, Maria Löfgren, Batoz Bezbubik, Annika Lopez, Susanne Müller, Anna Drca, Chris Falconer, Claudia Bruss, Caroline Kjellman Erlandsson

 

 

  1. Presentation av NHV sfinkter/komplicerad bristning. Det finns en arbetsgrupp på respektive enhet och man har synkroniserat med gemensam information till remittenter, gemensamt vårdprogram skall skrivas. MDK tillsammans då man bedömer remisser, begär kompletteringar. Det kommer inte krävas endoanalt ultraljud för att skriva remiss men det skall vara en kvalificerad gynekolog som skriver remiss. Ställningstagande om nedsatt knip och tonus.Man kommer ha en Nationell NHV-koordinator för patienter och remittenter. Går igång 1/10. Man har givit info på SFOG och nu på Ur-Arg.

 

Man kommer att nå ut till colorektalkirurger via deras medlemsblad.

 

Man känner oro för att all analinkontinens kommer att remitteras, vilket det inte kommer att finnas plats för. Patitenten måste vilja bli opererad och skall vara utredd för funktionella besvär, malignitet i tarmkanalen och inflammatorisk tarmsjukdom. Man har också funderingar kring om patienten kommer oförberedd, har realistiska förväntningar och om det kan erbjudas uppföljning/hjälp vid komplikationer på hemorten.

 

  1. Presentation av NHV Nät där man också arbetat i arbetsgrupp med remissmall, Kriterier, utredning, patientinformation. Man kommer också ha hand om att ta bort nät och inkontinensslyngor. Mindre delar av inplantat kommer fortfarande kunna tas bort på hemsjukhus, t ex klyva TVT-band om patienten har resurin. Man har ännu inte en koordinator men skall fundera över detta. Nätanvändningen i Sverige har sjunkit sannolikt dels som en effekt av internationella åtstramningar, pandemi-effekter och att flera nät har blivit indragna. För närvarande finns Calistar-S och splentis. Calistar-P behöver genomgå en ny certifiering 2024. Remissen och info kommer finnas på respektive NHV-klinik samt på Ur-arg.

 

Alla nät som läggs in kommer att ingå i en prospektiv studie. Observeras att hemkliniken skall betala transport uroterapeut på plats.

 

 

  1. Redovisning av pågående arbete med nationell patientinformation inför slyngplastik. Det har påbörjats ett arbete av Ann Miedel, Anna Drca och Caroline Kjellman Erlandsson. Det har inkommit mycket bra feedback inför och under mötet. Arbetet fortsätter vidare och ett förslag kommer skickas ut inför nästa möte. Vi planerar också att skicka på remiss till patientorganisation.

 

  1. Vi har diskuterat att fortsätta arbetet kring bristningar. Förutom bäckenbotten.se, där vi eventuellt tänkt bygga på modul kring sena komplikationer såsom framfall har vi funderat kring bäckenbottenultraljud. Maria Sarberg redovisade att hon tagit kontakt med Ultra-arg och att det redan pågår ett arbete kring bäckenbottenultraljud. Vi kommer invänta det arbetet. Onödigt att göra två arbeten. Därefter se vad vi kan använda/understryka eller modifiera. Maria Sarberg kommer till nästa möte ta fram ett förslag på enkel basal mall för vad som skall ingå i anamnes och status för prolapspatient.

 

  1. Tider för nya möten:

 

30/9 Kl 18: Träff för alla från Ur-arg som är på NUGA. I hotellbaren på hotellet där middagen är. Ta chansen att mingla lite extra!

 

25/11 teams 13-15 Fortsätta redovisning kring TVT-informationen, gå igenom förslag på prolapsanamnes och status.

 

3/2 Teamsmöte sannolikt. Program fastställs senare

21/4 Möte på plats. Program fastställs senare