Sök
2023-10-10

Perinatal-ARG Web-möte 10 oktober

Länk till MM-ARG webbinariet 10 okt kl 16.00

https://ki-se.zoom.us/j/66737503306

 
Alternativ länk om väldigt många deltagare deltar vid mötet.
Om byte av länk skulle behövas kommer information att finnas i "zoomlänken"

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJlYTU4NGYtMzQ0My00NjYxLWE5ODgtMzJkZjkyZDMxMGU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%22%2c%22Oid%22%3a%22709e4f10-e692-4f15-bcb9-b6a7621ce233%22%7d