Sök

Svenskt Perioperativt Register - SPOR

Operationsprocesser är ofta komplicerade med krav på väl fungerande samverkan mellan olika vårdgivare, olika enheter inom sjukhus och olika personalkategorier. De är ofta gränssättande för vårdkedjor, innehåller en stor del akut verksamhet, är mycket kostnadsdrivande, svårplanerade, orsakar vårdköer och är en dominerande orsak till vårdskador. Verksamheten omfattar i Sverige cirka 600 000 ingrepp årligen.

På uppdrag av Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI) har det tidigare initiativet till ett anestesiregister (SAR) starkt omarbetats till Svenskt perioperativt register (SPOR).

Syftet med registret är att med hjälp av integration med befintliga operationsplaneringssystem snabbt nå bred nationell täckning och erbjuda ett verktyg för lokal kvalitetsutveckling av operationsprocessen i bred bemärkelse. Viktiga delar i arbetet är därmed samverkan med anestesi- och operationssjuksköterskor och opererande specialiteter.