Sök

UR-ARG Nätanvändning

Angående användning av vaginala nät vid prolapskirurgi

 

  • Ur-ARG har fått mail hur vi ställer oss till vaginala nät vid prolpaskirurgi nu när Boston Scientifics Uphold och Bards Nuvia drar in sina produkter.
  • Bakgrunden är att FDA i USA förbjöd 16/4 2019 all användning av nät vaginalt vid operationer av vaginalt framfall p.g.a. risk för komplikationer. Det gäller inte intravaginala slyngplastiker vid ansträngningsinkontinens och inte intraabdominella nät vid sakrokolpo-/uteropexi.
  • I Sverige har nät generellt sett och på UR-ARGs rekommendation använts vid recidivoperationer f.f.a. av främre vaginalväggen och framfall av vaginaltoppen efter tidigare hysterektomi. Vi har registrering i det nationella kvalitetsregistret Gynop och har genomfört en observationsstudie av nätet Uphold som fästs i sakrospinosusligameneten där man sett goda resultat.
  • Inom UR-ARG pågår nu ett arbete för att ta fram ett SFOG råd om vilken operationsmetod som är mest lämplig vid apikalt framfall. Vid recidiv efter klassiska metoder som Manchesterplastik och vaginal hysterektomi med någon form fixation är förutom vaginalt nät sakrospinosusfixation med sutur och sakrokolpo-/uteropexi laparoskopiskt, ibland robotassisterat alternativ. I dokumentet kommer att framgå lyckande- och kvalitetssiffror samt vilka patientkategorier som lämpar sig för de olika metoderna.
  • Det pågår också ett förberedande arbete på uppdrag från socialstyrelsen där en grupp med Gunilla Tegerstedt som ordförande ska föreslå lämplig nivåstrukturering till regional eller nationell nivå för avancerad bäckenbottenrekonstruktion. Med anledning av de internationella reaktionerna på prolapsnäten kommer prolapsnätskirurgin bl.a. att ingå ochföreslåsgraderas till nationell nivå d.v.s. utföras på c:a 5 centrum i Sverige. SKL beslutardärefter och uppmanar sjukhus som uppfyller kraven som specificerats att ansöka till att bli centrum i sin region.
  • I Sverige säljer nu det Argentinska företaget Promedon olika polypropylennät avsedda för sakrospinosusfixation bl.a. Calistar och Splentis. De återförsäljs i Sverige av UpViser. Dokumentation av effekt och komplikationer är begränsad, men de liknar till viss del de nu indragna näten. De har också använts av flera svenska vårdgivare som varit nöjda. Det finns också fler nättyper i Europa, bl.a. säljer Coloplast.
  • Sammanfattningsvis anser UR-ARG att prolapsnät kan fortsätta att användas med försiktighet till noggrant utvalda patienter med recidiv eller med vaginaltoppsprolaps efter hysterektomi. Operationerna ska utföras av operatör eller team med vana som utför>10 nätoperationer per år i verksamheter som kan hantera de vanligaste komplikationerna. Operationerna ska registreras i Gynop-registret och patienterna ska informeras noggrant f.f.a. om risk för erosioner och påverkan på sexuell funktion.