Sök

Preeklampsi-ARG

Välkommen till Preeklampsi-ARG

Preeklampsi ARG bildades vid ett konstituerande möte under SFOG veckan 2018.

Gruppen består av specialister och läkare under utbildning till obstetriker och gynekologer och vi hälsar alla intresserade välkomna.

Vi arbetar för;

Att genom fortlöpande penetration av såväl teoretiska underlaget som klinisk praxis, söka sammanställa den kunskap i bred bemärkelse som anses motsvara aktuell ”vetenskap och beprövad erfarenhet” inom disciplinen Obstetrik och Gynekologi.

Att fortlöpande uppdatera de nationella riktlinjerna inom ämnesområdet samt verka för en jämlik implementering i landet.

Att vara ett forum för samverkan inom forskningsområdet preeklampsi nationellt och internationellt samt att verka för tvärprofessionella projekt.

Att ge möjlighet till falldiskussioner vid gruppens möten.

Att ge samtliga medlemmar i Sverige tillgång till möten genom digital teknik.