Sök
2021-04-11

Möte 30 mars 2021

30 mars 2021, 9-12 via Zoom

Närvarande: Katarina von Bothmer Östling, Nina Sommerfeld, Piotr Slawinski, Hedvig Andersson, Natalia Cruz, Tord Naessén, Alkistis Skalkidou, Angelica Lindén Hirschberg, Nina Sommerfeldt, Hans Frykman, Roya Shoja, Louise Broström, Anna-Clara Spetz Holm.

Anna-Clara Spetz Holm (ASCH) öppnar mötet och hälsar alla välkomna och presenterar sig som ny ordförande. Natalia Cruz (NC) presenterar agendan och sig själv som ny ordförande.

NC informerar om planerad spridning av MHT-riktlinjer till primärvård. I slutet av sommaren 2020 kontakt med SFAM, intresse för att sprida de nya MHT-riktlinjerna via webinar. Kontaktpersoner utsågs inom SFAM och primärvård, men fortsatt arbete har gått trögt med anledning av pandemin som överbelastar primärvården, även fast intresset för MHT är stort. Detta vittnar Katarina von Bothmer Östling (KBÖ) som inom Halland rår mycket förfrågningar från primärvården och också haft flertal utbildningar.

Det pågår mycket arbete kring detta ute i landet.

 1. 1- I Skåne har filmer gjorts, tänkta som utbildningsmaterial för ST-läkare och allmänläkare där en inspelad film handlar om klimakteriet. I denna film medverkar Anna Ivarsson, allmänläkare och gynekolog Johanna Nordengren, mycket uppskattat.
 2. 2- Läkartidningen har nyligen anordnat webinarium om klimakteriet där Lena Marions, Tord Naessen (TN) och Angelica Lindén Hirschberg (ALH) medverkat, totalt 140 deltagare.
 3. 3- ALH rapporterar från RPO och NGO där man arbetar för utformning av riktlinjer tvärproffesionellt, öppenvårdsgynekologi-primärvård-barnmorskemottagningar. Inom RPO Stockholm planeras detta lyftas till nationell nivå, där SFOGs riktlinjer ska vara grunden till att nya gemensamma riktlinjer för behandling i klimakteriet kan utformas. Motsvarande sker även inom primärvården. Samarbete mellan dessa NPO ObGyn och NPO primärvård håller på att etableras. I arbetsgrupp (RAG, regional arbetsgrupp) för RPO arbetar Louise Broström, NC och ALH med detta. Via NPO primärvård har riktlinjer tagits fram från Västra Götaland som är baserade på SFOGs riktlinjer. Dessa ska granskas av ALH.
 4. 4- Inom RPO Stockholm / RAG pågår även pilotprojekt för utvecklande av en journalmall avseende klimakteriebesvär som kan underlätta anamnesupptagning (ALH, NC). KBÖ även intresserad av att medverka i detta arbete. Förslag på att en journalmall för klimakteriebesvär (när den är färdigställd) kan inkorporeras som Appendix till MHT-riktlinjerna för att vara lättillgänglig.
 5. 5- BM i samband med GCK ska kunna ge rådgivning avseende klimakteriebesvär. Utbildning planeras.
 6. 6- Louise Broström rapporterar från pågående projekt hur man kan föra kunskap ut i primärvården. BM i Gustavsberg intresserade av att ge rådgivning avseende klimakteriebesvär, en mall för att få hjälp att ta upp anamnes och för att kunna slussa kvinnor till rätt vårdinstans. Utbildning planeras.
 7. 7- Fortsatt diskussion kring hur vi kan samordna resurser för att sprida de nya riktlinjerna MHT till primärvården. Idag efter mötet kl 12 planeras möte med allmänläkare Anna Ivarsson region Skåne och endokrin-ARG (ACSH, NC) för diskussion kring fortsatt samarbete. KBÖ har även goda erfarenheter av att kunna använda etablerade kontaktnät såsom läkemedelskommittéer för att nå VC.
 8. 8- Det pågår även arbete via LMV som planerar ta fram nya behandlingsrekommendationer MHT. Medförfattarna av SFOG riktlinjer för MHT har varit kontaktad för att delta i projektet. Oklar tidsplan.
 9. 9- Via Socialstyrelsen görs fn en kartläggning av hur vården ser ut i landet avseende MHT, Prof Mats Hammar involverad i detta, oklar lägesrapport just nu.
 10. 10. Rapport fr SFOG Styrelse angående en publikation (Circulation, 2021;143:761-763 "Sex Differences in Blood Pressure Associations With Cardiovascular Outcomes” https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.049360) där man diskuterar eventuell sänkning av normalnivåer för kvinnors systoliska BT med anledning av långtidsstudie avseende BT och risk för hjärtinfarkt, stroke och hjärtinsufficiens. Både Endokrin ARG och FARG än involverade. I nuläget oklart om detta är relevant. Endokrin-ARGs inställning är avvaktande och inväntar ev. nya nationella riktlinjer, utgående från Svenska Kardiologföreningen.
 11. 11- Rapport från publikationer om Covid-19 och könshormoner (NC, ACSH). Många studier finns som bygger på erfarenheter från tidigare epidemier (SARS-Cov 2003 och MERS 2012) där kvinnor i mindre utsträckning drabbas av komplikationer än män. Östrogens roll som profylax samt även terapi under Covid-19 diskuteras samt att även ge män östrogener, men med understödjande antikoagulantiabehandling. De flesta nu publicerade studier består av retrospektiva kohortstudier men en rad olika behandlingsstudier pågår. Området är mycket expansivt och kunskapsläget under uppbyggnad. Länkar till artiklar finns under Endokrin-ARGs hemsida.
 12. 12- Hans Frykman (HF) belyste även roll av fytoöstrogener som behandling vid klimakteriebesvär där han rapporterade om studier där man visat att kvinnor sam använt fytoöstrogener (pollenextrakt, Linfrö eller black cohosh) hade en 20-35% lägre risk att insjukna i bröstcancer samt att även kvinnor som använt dessa efter bröstcancer (trots avrådan) verkade ha en 20-30% lägre risk för recidiv och död i bröstcancer. Endokrin-ARG anser att dessa studier är svårvärderade och kan inte med dagens kunskapsläge rekommendera fytoöstrogener till denna grupp av kvinnor.
 13. 13- Angående förskrivning bioidentiskt progesteron, inget nytillkommet. Ingen licens behövs för ”Utrogestan 200 mg” dock licens för 100 mg mik. Progesteron behövs samt Dydrogesteron (NC).
 14. 14- Datum och tid för nästa möte meddelas snart, planeras i första hand digitalt via ZOOM preliminärt augusti/september. Möjligt ämne att ta upp för diskussion könsdysfori.

Mötet avslutas.

 

Vid pennan,

 

Anna-Clara Spetz Holm och Natalia Cruz