Sök

Fosterhjärtats år 2023 + 2024

Medfödda hjärtfel utgör den vanligaste medfödda missbildningen och drabbar ca 1% av alla foster. Hälften av dessa är lindriga och kräver ingen åtgärd, medan resterande är allvarliga och i vissa fall livshotande. 

Genom att upptäcka ett allvarligt hjärtfel under fosterlivet kan man ge familjen möjlighet att förbereda sig och planera för att barnet ska få det bästa medicinska omhändertagandet inför och efter förlossningen.

 Förbättrad vård runt förlossning och nyföddhet ger möjlighet att minska sjukligheten, men i vissa fall även dödligheten, och kan ha konsekvenser för livskvalitet och funktion senare i livet.

På nationell nivå har den prenatala detektionen av allvarliga hjärtfel förbättrats avsevärt under de senaste åren, men det råder ännu stor variation mellan landets ultraljudsenheter och regioner.

Vi anser att alla skall ha samma tillgång till avancerad vård och samma rätt till framtida hälsa.

Grunden för att nå målet, är fortsatt och utvidgad utbildning av och stöd till landets ultraljudsbarnmorskor, samt tillgång till specialister för diagnos och planering av omhändertagandet.

Vi avser arbeta på såväl nationell, som regional, nivå med olika åtgärder. Vi vill sprida kunskap om den prenatala detektionen av allvarliga hjärtfel på nationell och regional nivå. Helt centralt blir att säkra etablering och införande av de nyligen utvidgade nationella riktlinjerna för screening av fosterhjärtat under graviditeten, bl.a. genom regelbundna utbildningar av barnmorskor för att utveckla samt bibehålla kompetensen. Vi vill även arbeta för att skapa nätverk mellan olika specialiteter för att göra vården tillgänglig och enhetlig inom landet.

Vi hoppas att ”Fosterhjärtats år” blir början på insatser som skapar jämlik vård och bättre hälsa för alla hjärtebarn i landet.

Sverige 2023-01-01

Jana Brodszki
Ordförande för Ultra-Arg

Nina Asplin
Ordförande för RUD

Ansvariga barn- och fosterkardiologer för landets fosterkardiologiska enheter:

Misha Bhat, Lund

Annika Öhman, Göteborg

Eva Fernlund, Linköping

Kalliopi Kazamia, Uppsala

Sara Jonsson, Umeå

Gunnar Bergman, Stockholm-Uppsala