Sök

Diabetes-ARG

Ny nationell arbetes- referensgrupp för ”Diabetes under graviditet och förlossning”, Diabetes-ARG


Varför Diabetes-ARG grupp?

 Diabetesgraviditet är en högriskgraviditet och högriskförlossning, och dessutom vanligt förekommande. Handläggningen kräver specialistkunskap, multiprofessionellt team arbete och vården är ofta centraliserad.

  • Sverige saknar nationella riktlinjer för handläggning av typ 1, typ 2 diabetes och GDM. Övriga nordiska länder har nationella rekommendationer, och jämförelser är svåra pga stora regionala skillnaderna och avsaknad av nationell konsensus.
  •  Ojämlik vård. Vi anser det vara oacceptabelt att vi saknar gemensamma riktlinjer och konsensus. Vi saknar definitioner av kvalitetsparametrar att följa, och således avsaknad av långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete.
  •  Teamarbete krävs och multiprofessionellt omhändertagande är standard. För att kunna skapa samsyn kommer gruppen att behöva utvecklas till en tvärprofessionell samarbetsgrupp. Detta arbete kräver tid, kunskap och engagemang, och en separat Diabetes AR grupp underlättar detta.
  • Utvecklingen går framåt och patientgruppen kommer öka; att bevaka och samarbeta med internationella grupperingar är viktigt långsiktigt. I det ingår bevakning av forskning för att snabbt kunna värdera och vid behov omsätta i praktiken nya viktiga rön/forskningsresultat
  • Kvalitetsregister arbete: Vi önskar driva frågan som grupp att bevaka variabler och samarbete med Graviditetsregistret och NDR- Nationella Diabetesregistret. I dagsläget har vi inga systematiska rapporter avseende utfall, komplikationer och utvecklingsområden även om vi har omfattande kvalitets register. Vi anser att vi som land borde kunna vara ett föredöme, och vill driva frågan framåt.

Mål:

  • Arbeta för att skapa likvärdig screening, behandling och uppföljning av GDM
  • Skapa nationella riktlinjer och rekommendationer för olika former av diabetes
  • Bevaka området internationellt och implementera ny kunskap (forskning och utveckling)
  • Arbeta långsiktigt med kvalitetsregister (Graviditetsregistret och NDR) och utveckla vården för denna patientgrupp
  • Samarbeta med patientföreningar och ta med patientrepresentanter

Önskar alla hjärtligt välkomma att medverka i gruppen. Vid intresse kontakta sekreterare.

---------------------------------------

 

Hej!

 

Till vår allas glädje har Diabetes-ARG haft uppstartsmöte (via zoom) och vi planerar vårt första fysiska möte januari 2022. Det är många kolleger inom vår förening som visat engagemang och intresse vilket är oerhört motiverande för framtida arbete.

 

Det är också viktigt att inse att handläggning av diabetes under graviditet och förlossning är multiprofessionellt och många personer i landet har utmärkta specialkunskaper inom olika områden vilket vi kommer behöva ta upp och diskutera. Detta innebär också att Diabetes-ARG kan blir en extremt stor grupp och därmed svårbearbetat.

 

I ansökan till SFOG har vi varit tydliga med att andra professioner självklart kommer involveras i arbetet men vi obstetriker inom SFOG behöver först organisera oss, planera klokt och också ansvara att arbetet, nya råd och riktlinjer mm förankras på rätt sätt inom alla verksamheter. Detta innebär att på de närmaste möten kommer SFOG medlemmar att delta och när vi bestämt hur och vad vi vill starta med kommer vi involvera andra och bjuda in öppet för alla som är intresserade. Preliminärt har vi diskuterat arbete och ansvar i olika subgrupper baserat på kompetens.

 

Vi vill därför informera om att vi kommer inkludera alla på sikt men just nu behövs några möten för att bestämma strukturen för detta arbete. Alla intresserade får gärna meila oss så vi kan senare lätt  under 2022 kan bjuda in när planeringen och arbetsmöten har bestämts.

 

Vi kommer även lägga ut denna information på hemsidan på SFOG.

 

Vid oklarheter eller frågor meila eller ring:

Helena Fadl tel. 072-71 21 258 eller Linda Englund Ögge tel.  031-343 41 74