Sök

Utbildning

SFOG har ett unik roll i utbildningen av Sveriges gynekologer och obstetriker. Föreningen ansvarar för att ST-kurser finns som motsvarar de krav som ställs. Sedan många år drivs också fortbildningen för färdiga läkare i många avseenden under föreningens paraply.

 

Utbildningsnämnden ansvarar för frågor som rör grundutbildning, ST och fortbildning.

Vårt mål är att verka för en högkvalitativ utbildning inom obstetrik & gynekologi hela vägen från grundutbildning till subspecialisering.


Nämnden består av nio ledamöter, som utses av föreningens styrelse. Nämnden består av representanter för de olika medicinska fakulteterna/universitetssjukhusen och representanter för OGU. Ordförande i nämnden är utbildningssekreteraren. Utbildningsnämnden bevakar och fastställer föreningens fortbildningsprogram och bevakar likaså föreningens intressen beträffande utbudet av SK-kurser och motsvarande utbildning. Utbildningsnämnden representerar SFOG i olika nationella nätverk för fortbildning samt deltar i NFOGs samarbete. Utbildningsnämnden ansvarar för specialistexamen och har för detta ändamål en examinationsansvarig.

I samråd med ARG tar utbildningsnämnden fram utbildningsprogram för subspecialistprogrammen vilka sedan fastställs av SFOGs styrelse.

Mer information om de olika aktiviteterna kan Du finna under de olika länkarna.
Vi tar gärna mot frågor och synpunkter som rör utbildningsnämndens aktiviteter och uppdrag - kontakta i så fall:
Utbildningssekreterare sofie.graner@sfog.se
ST-examinationsansvarig