Sök

Din ST-utbildning

Här hittar du generell information om din ST. Läs om mål, kurser, ST-arbete, ST-tenta, ansökan om specialistbevis och länkar till checklistor och målbeskrivningar.

Mål

ST-utbildningen är målstyrd med specificerade delmål och krav på dokumentation. Läs gärna målbeskrivningen för 2008 med de totalt 21 delmålen. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för specialiseringstjänstgöringen reviderades och lanserades i maj 2015 (SOSFS 2015:8). De gamla föreskrifterna från 2008 kommer att fortsätta att gälla under en övergångsperiod för de ST-läkare som legitimerades innan den 1:a maj 2015, fram t.o.m. den 30:e april 2022. Om man önskar får man ansöka om specialistkompetens enligt den nya förordningen även om man började enligt det gamla regelverket. Detta har ingen större betydelse inom vår specialitet, men desto större för andra, t.ex. urologer som nu är en egen specialitet (enligt SOSFS 2008 var de tvungna att bli kirurger först).

SFOG:s utbildningsnämnd har tagit fram checklistor för vår ST-utbildning, dessa har reviderats och finns längst ner på sidan. För specificering av vad som ska ingå i de kirurgiska färdigheterna se appendix till checklistan. Det kan vara nödvändigt att randa sig på mindre respektive större sjukhus eller hos privat vårdgivare för att uppnå alla delmål. Rekommenderad tid för sammanlagd randning inom andra specialiteter under ST-utbildningen är 1 år. Alla ST-läkare ska ha en ordinarie handledare som är specialist inom obstetrik/gynekologi och handledarutbildad. Handledningen skall vara kontinuerlig och involvera feedback. Det ska också finnas en ST-studierektor som är övergripande ansvarig tillsammans med verksamhetschefen, för att strukturen för att kunna genomföra ST-utbildningen finns på arbetsplatsen samt se till att det finns en progress i ST-läkarens utveckling under ST-tiden.

I Socialstyrelsens föreskrifter från 2015 är regelbunden extern granskning av kvaliteten på ST-utbildningen på din klinik obligatorisk. I de allmänna råden framkommer att detta skall ske minst vart femte år. Vårdgivaren (din arbetsgivare) är sedan skyldig att förbättra utbildningen om denna har brister.

Kurser

SFOG-kurserna uppfyller kraven för många av de 10 utav 12 specialistspecifika delmålen, där kurs är obligatoriskt. Vissa kurser berör flera delmål och något fixt antal kurser finns inte. Socialstyrelsens intyg måste fyllas i vid varje kurs av kursledningen. Kurser kompletterat med  klinisk tjänstgöring och handledning leder till att målen uppfylls i sin helhet.

Här finns mer information om kurserna.

ST-arbete

Förutom kurser och de rent kliniska delmålen finns det kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. Läs mer om dessa i länkarna och under Forskning.

ST-tenta

ST-tentan, som är frivillig, sträcker sig över tre dagar och omfattar en skriftlig examination, en muntlig examination iform av OSCE (Objective Structured Clinical Examination) samt ett eget vetenskapligt arbete. Det vetenskapliga ST-arbetet, som är obligatoriskt i ST, måste vara färdigt innan man anmäler sig till specialistexamen och kommer att granskas av Utbildningsnämnden. Man kan skicka in ST-arbetet för förhandsbedömning till Ellika Andolf, ordförande i Utbildningsnämnden.
Rekommendationen är att göra ST-tentan 6 månader innan till 6 månader efter att specialistkompetens är uppnådd. Öva på gamla tentor här.

Ansökan om Specialistbevis

Socialstyrelsen har tagit fram en lathund med anvisningar för ansökan om bevis för specialistkompetens. Lathund, blanketter och intyg som ska skickas in för en komplett ansökan kan du ladda ner här. Observera att det kan vara upp till flera månaders handläggningstid.