Sök
2016-10-21

Ton-argmöte 2016-10-07

Närvarande: Kicki Bergström, Anna- Lena Näsström, Johanna Gunnarsdottir, Ulrica Olsson, Maria Lundekvarn, Janna Gustavsson, Ann-Christine Nilsson, Ingrid Sääv, Gabriella Falk, Susanna Högberg, Kristina Billberg, Lena Moegelin, Marta Hansson Bocangel, Pia Jonasson, Catharina Lundgren, Ann-Christin Alvarsson- Larsson, Karin Willstrand, Lena Marions, Pia Jakobsson Kruse.

Mötet öppnas

Ordförande Lena Marions

Sekreterare Pia Kruse

Genomgång av föregående protokoll

Några kommentarer:

  • Primolut - Nor och risken för DVT. Inga förändringar i användningen av Primolut- Nor i enlighet med Farg-args rekommendationer

  • Abortgräns, när man senast kan starta senabort, Inga förändringar. Aborten får påbörjas senast 21+6

  • I nästa nummer av Lafas tidning Insikt kommer en artikel om könsstympning. Lafa.nu/ insikt

Nya medlemmar, 6 stycken:

Barnmorska Ingegärd Jansson Linköping

Gynekolog Ingrid Sääv Norrtälje sjukhus

Gynekolog Johanna Gunnarsdottir Akademiska sjukhuset Uppsala

Gynekolog Kristina Billberg Ängelholm

Barnmorska Johanna Linden Skolornas ungdomsmottagning Stockholm

Barnmorska Ulrika Olsson ungdomsmottagning Mora.

Familjeplanering

Diskussion om säkerhet på Jaydess spiralen. Viktigt att rapportera in graviditeter trots spiral för att vi ska kunna utvärdera. Anmäl dels till Läkemedelsverket och dels till företaget. Man kan uppleva att det är fler graviditeter men det är också många förskrivningar. Statistik är viktigt. Mirena är förstås mer effektivt och kanske kan användas till fler.

Observera att det ibland är problem med apoteken. Att de expedierar andra läkemedel än det som är förskrivet. Generika till Yasmin har bytts ut och patienten har fått generika till Yasminell

Och biverkningar kan uppstå som förskrivaren inte hade tänkt sig. Det har även hänt att unga får betala för preventivmedel trots att det ska vara fritt under 18 år inom förmånen.

Akut-p-piller EllaOne förskjuter ovulationen minst 5 dagar genom att det påverkar progesteron receptorn. Om man tillför gestagenmed p-piller kan denna effekt utebli så att en ovulation kan komma tidigare. Vänta därför 5 dagar med att sätta in p-piller. För de som redan står på p-piller och har missat något eller några piller kanske Norlevo är bättre

Från 1 okt en ny lag att vi får föra abortregister. Viktiga att rapportera in statistik som vanligt till dess att socialstyrelsen kommit med nya riktlinjer avseende hur vi ska få till ett riktigt abortregister. SFOG arbetar med detta.

Kvinnors hälsa

  • Det satsas pengar generellt på kvinnors hälsa i nya budgetpropositionen Socialdepartementet har beslutat att pengar ska till Ungdomsmottagningar för förebyggande arbete inom psykisk ohälsa.

  • Troligen kommer pengar ut för detta ändamål även 2017 och 2018. I Stockholm meddelar förvaltningen att t.ex. utbildning av läkare är något som kan finansieras på detta sätt

  • Utbildning till läkare på ungdomsmottagningar är en viktig fråga där det ser mycket olika ut i landet. Kan vara lättare för landstingsanställda som är knutna till en kvinnoklinik att få utbildning.

  • TONARG anser det viktigt att att ungdomsmottagningar ska ha en liknande kompetens på alla mottagningar och att det ska gälla alla personalkategorier.

  • Diskussion om att få fler läkare till ungdomsmottagningarna. Ser mycket olika ut i landet finns ingen samordning. Läkarna känner inte alltid samhörighet på ungdomsmottagningarna . Blir inte inbjudna på möten etc. pga. lönekostnader. Flera landsting har fått till ett helhetskoncept som kan vara förebild t.ex. Skåne, Västerbotten, västernorrland och Västergötland. Där är all personal anställda på mottagningen och inte inhyrda.

  • Statliga medel för hiv prevention kommer att minska med 50 %. Lafa har finansierats av dessa pengar vi vet nu inte vad som händer nästa år kanske blir det endast kvar någon samordningsfunktion.

  • Med anledning av en debattartikel i Dagens Nyheter där en plastikkirurg anser att offentlig sjukvård bör finansiera könsstympning uppkom frågan: Är intimkirurgi könsstympning. De flesta medlemmarna ansåg att det var så om inte missbildning och därmed klar medicinsk indikation föreligger

Intyg avseende könsstympning

Läkarförbundets jurist Tomas Hedmark och gynekolog Carina Iloson båda från Etik och Ansvarsrådet inom Läkarförbundet diskuterade intygsförfarande med oss.

Bakgrunden till diskussionen var en fråga från Katarina Johansson vid förra mötet angående intygande av genomförd könsstympning (eller inte) för möjligheten till asyl.

Är vi skyldiga att skriva intyg om kvinnor är könsstympade eller inte för asylskäl?

Hur stort inflytande har flickan själv? Om hon säger att hon inte är könsstympad räcker inte det? Om hon vägrar undersökning, blir hon utvisad då? Det är viktigt att man ALDRIG kan tvinga någon att bli undersökt.

Om skolan börjar misstänka att någon blivit könsstympad på sommarlovet så är det ju ett brott. På vilka grunder kan skolan misstänka det? Risken är ju att alla blir undersökta "för säkerhets skull".

Vi enades om att det är viktigt att vi pratar med patienten så att det är frivilligt och juridiskt finns inget hinder att skriva intyg om det kan hjälpa kvinnan. I Värmland ger man ut en skrivelse om könstympning till föräldrar på deras språk, med information om vad de ska tänka på när de åker tillbaka till sitt land om deras flickor hotas att könsstympas.

Det vore bra om TONARG kan formulera ett dokument om hur vi ska hantera dessa situationer. Mötet var enat om att såväl genomförd könsstympning som hotande ingrepp borde kunna var asylskäl.

Anne-Christine Nilsson skissar på ett konsensusdokument som vi kan skicka vidare till SFOG

Lena har suttit som ordförande under ganska många år och det börjar bli dags för byte. Vid nästa möte bör en valberedning utses som kan föreslå ny ordförande och sekreterare.

Nästa möte 17 mars 2017.

Vid pennan Pia