Sök
2015-11-21

Protokoll Tonarg-möte 151016

Närvarande Catharina Lundgren, Janna Gustafsson, Agneta Ahlbäck, Kicki Bergström, Marianne Wiksten-Almströmer, Gabriella Falk, Katarina Johansson, Karin Willstrand, Christina Skog, Karin Ohlin, Gunnel Törnstrand, Pia Collberg, Helena Blom, Karin Biskop Bondesson, Maria Smedberg, Anne-Maj Engström, Josephine Haas, Ulla Sommar, Ann-Christin Nilsson, Susanne Högberg, Patricia Eckerdal, lena Moegelin, Göran Källqvist, Ann-Sofie Almqvist, Annika Taube.

1. Mötet förklaras öppnat, Lena M ordförande, Pia K sekreterare

2. Föregående mötesprotokoll, inga kommentarer

3. Nya medlemmar: Karin Willstrand gynekolog Sösam och Ann-Christin Larsson bm ungdomsenheten sös hälsas välkomna

4. Preventivmedelssubventionen - vad har hänt och vad är på gång.

Vi informerades om att i den nya budgetpropositionen finns ett förslag på att alla preventivmedel i högkostnadsskyddet ska bli kostnadsfria upp till 20 år.

Vi enades om att det inte var så genomtänkt då vi vill att alla preventivmedel ska vara fria, inte bara de i högkostnadsskyddet. Och åldern 20 år är heller inte genomtänkt då de flesta aborter görs i åldern 20 -25.

Aborterna på unga < 19 år har sjunkit till 15,1 på 1000. Så låga aborttal på unga har vi inte haft på många år. Socialstyrelsen vet inte om siffrorna helt kan jämföras från tidigare år då de börjat med en ny statistik insamling för 2014.

"Socialstyrelsen har gjort bedömningen att statistiken för 2014 är tillräckligt tillförlitlig för att presenteras på riksnivå. Jämförelser mot tidigare år ska dock göras med försiktighet eftersom insamlingsmetoden förändrats. Fel och brister i statistiken får större genomslag ju mer den bryts ned. Regionala jämförelser kan därför inte presenteras"

5. Ny spiral: Levosert från Actavis är som Mirena men något tjockare införare godkänd för endast 3 år och kostar 800 (200 kronor billigare) vi enades om att den just nu inte har någon plats hos oss, men om den blir godkänd för 5 år då blir den billigare och helt okej.

6. "Cleo- familjen" är nu i högkostnadsskyddet fick vi info om det verkar dröja har inte gått igenom ännu

Tips: på p-piller förpackningarna finns QRX koder som kan scannas i mobilen med information som är lätt för ungdomar att få fram på. Alla p-pillertillverkare har inte broschyrer som vi kan lämna ut, de säger att det blir för dyrt.

7. Ungdomar och våld Helena Blom från UM västernorrland föreläste om ungdomars våldsutsatthet utifrån sin doktorsavhandling

Mycket intressant föreläsning som betonar vikten av att vi vågar fråga om våld när vi träffar unga. Tack Helena

8. Övriga frågor

Medel för psykisk ohälsa Diskussion om 280 milj. som ska fördelas av SKL till 1:a linjens psykisk ohälsa, utbildning, tillgänglighet (helg öppet). Skolhälsan ska också förstärkas

Hur kan vi påverka så att pengarna kommer ungdomsmottagningarna till nytta.

Diskussion om att satsa mer på killar. Viktigt med prev för killar. I ett projekt i Katrineholm har de börjat med ett startkit med kondomer och ett måttband för att mäta storleken på penis. Män som är med om 1 abort med en partner har större risk att vara med om fler aborter. Vi måste satsa mer på preventivmedelsinfo för killar. Inte bara prata kondomer. Killar erbjuds sällan undersökning men om de får frågan så vill de bli undersökta. Många ungdomsmottagningar har börjat igen med killmottagningar det visar sig att killar söker oftare då.

Viktigt att behandla menssmärtor tänk på endometrios. Det finns önskemål om att endometrios ska klassas som en folksjukdom. Viktigt att behandla smärtan t.ex. med NSAID och/eller p-piller och inte nödvändigtvis utreda i första hand. Ett tips för att behandla menssmärtor.Janna Gustavsson Gävle KK har haft en endometrios pat. som fick tips från smärtcentrum om Pain Master en TENS liknande apparat som pat. bär med sig. Kan köpas på apoteket.

Pia Kruse påpekar att det är många mammor i Stockholmsområdet som beskriver att det är svårt att få tid för sina unga flickor med mensvärk hos gynekolog. De får ofta höra att de inte tar emot barn på gynmottagningar. Barnmottagningarna är inte så bra på att behandla mensvärk. Kan inte ungdomsmottagningarna ta emot flickor från menarche debut? Vem ska behandla dessa barn som får mens vid 10 års ålder. Endometrios kan förekomma innan mensdebut. Naturligtvis ovanligt men att behandla svår mensvärk är viktigt för att förhindra utveckling av endometrios. Många UM tar dessa flickor och bokar till gynekolog men de som har mycket tidig menarke sköts nog oftast ändå av barnläkare/allmänläkare. Samråd med gynekolog rekommenderas

Oskuldsintyg Socialstyrelsen har förtydligat på sin hemsida att det är olagligt att skriva falska intyg. Eftersom det inte går att bedöma om en kvinna varit sexuellt aktiv kan detta heller inte intygas. Omhändertagande av kvinnor som själva söker av detta skäl ska ske individanpassat se ARG rapporten.

Hem arg skriver nya riktlinjer om APC resistens . Om heterozygot APC resistens och ingen DVT förekommit hos nära släktingar så kan men skriva ut kombinerade p-piller enligt Hemarg. Detta överensstämmer inte med övriga riktlinjer för VTE riskbedömning och antikonception. Gabriella kontaktar FARG som bjuder in Hemarg till möte för att få enhetliga rekommendationer.

Fråga om EllaOne för de som står på p-piller. Om man gett Ella One så måste man skydda sig 14 dagar med kondom. Om patienten kommer in för nytt för PCA innan den tiden, kan man tänka sig att istället ge Norlevo för att inte förlänga extra skyddet med kondom ytterligare 14 dagar. Ingen evidens för detta finns dock.

Hormonspiral funkar ej som PCA.

Ton-arg kurs Innehåll och upplägg diskuterades på eftermiddagen av en planerings grupp

Kursen heter reproduktiv och sexuell hälsa och ska följa nya tonargrapporten.

Kursen kommer att vara för läkare 24 deltagare.

24-26 oktober 2016.

Förslag på Kursinnehåll:Ungdomsmottagningshistoria.

- Tonårsutveckling, pubertet och hjärnas utveckling

- Sexologi

- Sexuellt våld

- Blödningsrubbningar

- Killar på UM

- HBT

- Prev

- STI

- Lagar juridik etik

- Psykisk ohälsa

- Hederskultur

Föreläsare är inte bestämt kom gärna med förslag.

Detta är en första sondering på ämnen som kursen ska innehålla, vi tar gärna emot kommentarer. Vi enades om att ha så mycket interaktiva föreläsningar som möjligt därför en mindre grupp.

Nästa möte 18 mars 2016

Vid pennan Pia